Tillgänglighetsredogörelse

Arbetsförmedlingens utbildning Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen är ägare till den här webbplatsen (utbildningen). Vi vill att alla ska kunna genomföra utbildningen, oavsett behov. Här redogör vi hur arbetsformedlingen.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är utbildningen/webbplatsen

Vi är medvetna om att delar av utbildningen inte är helt tillgängliga. På den här sidan redovisar vi kända brister i tillgänglighet.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns

Enligt planeringen ska en ny version av utbildningen tas fram under våren med syfte att öka tillgängligheten än mer.

Lämna synpunkter på digital tillgänglighet

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta kontakta Myndigheten för digital förvaltning och berätta det.

Brister i utbildningens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte, enligt vår bedömning, fullt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det finns svårigheter att navigera med tangentbord genom hela utbildningen. Identifierade problem är:

  • Navigation från menyn till innehållet i ett avsnitt. Markering av löptext vid användandet av tangenten ”Tab” då användaren navigerar i ett avsnitt
  • Vissa objekt till exempel en knapp markeras ej visuellt när användaren befinner sig på objektet. Fokus är inte alltid synligt
  • I några fall är en knapps html-kod (<button>) uppmärkta som en länk (<a>). Detta försvårar bland annat för användare med skärmläsarverktyg.
  • Det är inte möjligt att öka avstånd mellan textrader, stycken och ord. Texten i utbildningen har i sitt grundutförande ett väl tilltaget avstånd mellan raderna. Texten går att förstora genom webbläsarens förstoringsfunktion. Dock är det inte möjligt att manuellt ändra inställningar för att skapa olika avstånd i texter.
  • Navigeringen avviker från myndighetens digitala riktlinjer kring navigering.

Utbildningen är producerad i ett verktyg för utbildningsproduktion. Navigering och genererad html-kod är därför svåra att påverka. Navigeringen skiljer sig från standarden i Arbetsförmedlingens övriga webbpublikationer.

Hur vi har testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av utbildningen. Vår bedömning (20211123) är utbildningen har brister vad gäller tillgänglighet och att en ny genomlysning bör genomföras.

Hur vi jobbar med digital tillgänglighet

Vi strävar efter att Arbetsförmedlingens webbplatser ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett behov eller funktionsnedsättning och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.